Thông báo pháp lý gửi-pdf.com

Trang web www.gui-pdf.com là một sản phẩm tinh thần được bảo vệ bởi luật pháp hiện hành. Tác quyền của trang web này được bảo vệ mọi hình thức sử dụng. Đặc biệt, việc sao chép các yếu tố hình hoạ của trang web, việc tải toàn bộ trang web để ghi chép vào một phương tiện phát hành, cũng như bất cứ việc sử dụng nào các phần hình và phần chữ mà nó chứa khác ngoài việc tra cứu cá nhân và riêng tư là bị cấm nếu không được chấp thuận.

Theo luật của Pháp (article 6 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique), bản sắc của các bên liên quan trong việc phát triển và duy trì trang web này là:


Xin vui lòng sử dụng mẫu liên hệ để yêu cầu bất kỳ.


Điều khoản dịch vụ

Chính sách bảo mật